psycholoog gorinchem een brug naar beter

telefoon: 06 13 23 4270
4207AA Lingsesdijk 13-a Gorinchem

psycholooggorinchem@gmail.com

kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden per 16 januari 2023. Drs. Karin Klop, gezondheidszorgpsycholoog BIG, biedt therapie en psychologische behandeling voor volwassenen in de Basis GGZ. Cognitieve Gedragstherapie en EMDR voor angst, depressie en trauma. Momenteel geen wachtlijst. Psycholoog Gorinchem is sinds 2005 in Gorinchem gevestigd en heeft geen contracten met Zorgverzekeraars, maar levert wel vergoede zorg. Uw verzekeraar moet tenminste 75% van de kosten vergoeden. Bij een restitutiepolis is de vergoeding 100%. De praktijk Psycholoog Gorinchem werkt samen met alle Huisatsen uit Gorinchem en omstreken.
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd (op 19 mei 2022) Kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: drs. CM Klop BIG-registratie: 49910693925

Overige kwalificaties: GZ-Psycholoog Eerstelijnspsycholoog NIP, EMDR-therapeut

Basisopleiding: Master in de Psychologie

AGB-code persoonlijk: 94004397

Praktijk informatie

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psycholoog Gorinchem

E-mailadres: psycholooggorinchem@gmail.com

KvK nummer: 30274085

Website: www.psycholooggorinchem.nl

AGB-code praktijk: 94003865

2. Biedt zorg aan in

De Generalistische Basis GGZ. Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

3a. Beschrijving aandachtsgebieden en zorgaanbod

Psycholoog Gorinchem biedt behandelingen aan in de Generalistische Basis GGZ. De praktijk staat voor kleinschaligheid, transparantie en kwaliteit. De behandeling is gericht op kortdurende psychologische zorg die bestaat uit ongeveer 4 tot maximaal 12 sessies, afhankelijk van jouw situatie. De zorg wordt zowel ‘face to face’ als digitaal aangeboden. Wil je iemand bij je behandeling betrekken, is dat geen probleem. De GB-GGZ is vooral bedoeld voor mensen met lichte tot matige klachten, die daar nog geen of weinig eerdere behandeling voor hebben gehad.

Maar ook als het iets ernstiger of hardnekkiger is kan je mogelijk bij Psycholoog Gorinchem terecht. Twijfel je? Overleg met je huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of je in aanmerking komt, of neem contact met ons op. Voor (zeer) ernstige klachten, verslaving en sterke suïcidale gedachten is Psycholoog Gorinchem niet de juiste plek.

Behandelmethoden: zorg op maat voor iedere cliënt met behulp van Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Psycholoog Gorinchem wil de brug naar Beter zijn met als motto: van Klacht naar Kracht.

3b. cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht

Depressie

Bipolair en overig

Angst

Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: CM Klop

BIG-registratienummer: 49910693925

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: CM Klop

BIG-registratienummer: 49910693925

Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Psycholoog Gorinchem werkt samen met de plaatselijke Huisartsen en hun POH-GGZ. De plaatselijke vrijgevestigde Psychiater en Intervisiegroep Tiel bestaande uit GZ-Psychologen, Psychotherapeuten en Kinder- en Jeugd Psychologen.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

huisarts of POH-GGZ (indicatiestelling, aanpassing duur behandeling) psychiater (consultatie, medicatie en second opinion) en het Lerend netwerk voor reflecteren op het indiceren en coördineren van zorg en zaken rondom de Meldcode.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Buiten kantooruren kun je in geval van crisis je melden bij de huisartsenpost en spoedeisende hulp. De Huisartsenpost is geopend ’s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts, in het weekend en op (erkende) feestdagen.

Voor acute medische hulpvragen bel je direct met het centrale nummer van de Huisartsenpost: (0183) 64 64 10

Je kunt de Praktijk alleen bezoeken op afspraak

Waarneming: Psychologenpraktijk aVineas

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat binnen de Generalistische Basis GGZ geen hoog risico cliënten worden behandeld en crises weinig voorkomen.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: mw. drs. C.J. van Prosdij, GZ-psycholoog BIG-19056722016 en Psychotherapeut BIG-19056722025 mw. drs. T.Y. Tromp, Gezondheidszorgpsycholoog BIG-79063134025 mw. drs. L. Bal, Gezondheidszorgpsycholoog BIG-59910679925 mw. drs. J. van Eldik, Kinder- & Jeugdgedragstherapeut en ontwikkelingspsycholoog dhr. drs. G. Sterrenburg, Psychiater BIG-19024097501

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Voor wat betreft het lerend netwerk geldt dat één maal per zes weken, bijeenkomsten worden belegd, zo nodig online, om te reflecteren op het indiceren en coördineren van zorg. Dit geschiedt door middel casuïstiekbespreking, zaken betreffende Praktijkvoering van zelfstandig gevestigde Zorgaanbieders en het bespreken van toepassingen en/of wijzigingen van Wet- en regelgeving. Indien er een vermoeden ontstaat in een behandelcontact waarbij sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling (of seksueel misbruik), dan pas ik de meldcode toe en bespreek dergelijke situaties eveneens in mijn lerend netwerk. Dit geldt eveneens voor eventueel voorgekomen incidenten, die ik heb geregistreerd in een document ‘(bijna) incident melden’ . Ook dit wordt besproken in het lerend netwerk. Voorts is er buiten de reguliere bijeenkomsten van het lerend netwerk ook de mogelijkheid direct contact te zoeken bij afzonderlijke leden. Dit geschiedt wanneer het indiceren of coördineren van zorg onduidelijkheden of lastige keuzes met zich meebrengt. Afhankelijk van het probleem wordt contact gezocht via de telefoon met het lid wat de meeste expertise biedt. Uiteraard worden dergelijke consultaties in het dossier genoteerd en met de betrokken cliënt besproken.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee, maar Psycholoog Gorinchem levert wel vergoede zorg. Afhankelijk van de polis zal je zorgverzekeraar per consult een bepaald percentage eigen bijdrage vragen.

7. Behandeltarieven

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief.

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep.

Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Klachten van cliënten kunnen mondeling, per telefoon, brief of e-mail direct met de behandelaar worden besproken en zo mogelijk samen opgelost. Mochten beide partijen er niet uitkomen kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging.
Psycholoog Gorinchem is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Neem contact op met de klachtenfunctionaris van het NIP via
NIP@klachtencompany.nl of bel 088 – 234 16 01

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: drs. D. van Wijngaarden-de Bodt

GZ-Psycholoog (BIG-register-79909499125 – AGB code- 94002920) werkzaam bij aVineas, 2e Industrieweg 3, 4147 CS Asperen

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Link naar wachttijden voor intake en behandeling

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Wil je psychologische hulp? Informeer bij je Huisarts of je in aanmerking komt en laat je verwijzen via ZorgDomein. Je kunt via de mail of telefoon aanmelden bij Psycholoog Gorinchem. De telefonische aanmelding, de intake en behandeling worden verricht door mw. drs. Karin (CM) Klop.

De communicatie met de cliënt vindt plaats e-mail of de telefoon.

Telefonische spreekuren op maandag en donderdag tussen 12.30 en 13.00 uur.

Via het antwoordapparaat kunnen boodschappen worden ingesproken. Cliënten worden zo spoedig mogelijk teruggebeld. Je krijgt een aantal formulieren toegezonden waaronder de behandelovereenkomst en een klachtenlijst die ingevuld moeten worden. Psycholoog Gorinchem streeft naar snelle doorstroming en binnen enkele weken maken we de eerste afspraak. Na intake en diagnostiek bepaalt de behandelaar in overleg met de desbetreffende cliënt welke zorgprestatie en/of doorverwijzing voor de betrokkene geïndiceerd is.

Als je toestemming geeft, wordt er een kort verslag naar de Huisarts verzonden.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Het beloop van de behandeling wordt bij Psycholoog Gorinchem gekenmerkt door een transparante communicatie. Tijdens de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Communicatie tussen behandelaar en cliënt is ook buiten de behandelkamer mogelijk. Via telefonische spreekuren en email zal indien nodig contact worden onderhouden.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:

  • bespreking behandelplan
  • tussentijdse evaluatie
  • tevredenheidsonderzoek
  • bespreking van de uitkomsten diagnostiek en ROM – eindevaluatie

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Aan begin van ieder consult, wordt de vorige sessie kort geëvalueerd. Daarnaast vindt standaard periodiek tussentijdse evaluatie (via ORS) halverwege de prestatie plaats. Uiteraard kan ook de cliënt het initiatief nemen tot het bespreken van voortgang, doelmatigheid of effectiviteit van de behandeling. Indien nodig zal evaluatie eerder dan halverwege plaatsvinden.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Mondeling na de intake, tijdens het beloop en afsluitend consult.

Tevens wordt incidenteel het digitaal tevredenheidsonderzoek via de CQi-GGZ 5.0 uitgevoerd.

Kijk voor de ervaringen van cliënten met Psycholoog Gorinchem op ZorgKaart Nederland:

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijkpsycholoog-gorinchem-psychologiepraktijk-voor-generalistische-basis-ggz-gorinchem-3059063

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja

Naam: CM (Karin) Klop

Plaats: Gorinchem

Datum: 16 januari 2023

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: ja

III. Ondertekening