Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

1. Algemene informatie

2.Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psycholoog Gorinchem

Naam regiebehandelaar: drs. CM Klop

E-mailadres: ppg@epraktijk.nl

KvK nummer: 30274085

Website: www.psycholooggorinchem.nl

BIG-registraties: 49910693925

Overige kwalificaties: GZ-Psycholoog Eerstelijnspsycholoog NIP, EMDR-therapeut

Basisopleiding: Master in de Psychologie

AGB-code praktijk: 94003865

AGB-code persoonlijk: 94004397

 1. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

 1. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

PSYCHOLOOG GORINCHEM voor jou .... als somberheid en angst je weerhouden goed te kunnen

functioneren PSYCHOLOOG GORINCHEM voor jou .... een ingrijpende gebeurtenis steeds weer naar

boven komt PSYCHOLOOG GORINCHEM voor jou .... als je wilt leren een brug te slaan van klacht naar

kracht PSYCHOLOOG GORINCHEM voor jou .... als opgeven geen optie is en je de uitdaging tot

verandering wilt aangaan PSYCHOLOOG GORINCHEM voor jou .... als je ouder bent dan 18

PSYCHOLOGIST GORINCHEM for you ... if you prefer to speak English during therapy Samen bouwen

aan de een brug naar beter! Hiervoor gebruik ik een eclectische aanpak waarin cognitieve

gedragstherapie en EMDR centraal staan.

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

C.M. Klop, Gezondheidszorgpsycholoog BIG en Eerstelijnspsycholoog NIP BIG registratienummer: 49910693925

 1. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en) Collega psychologen en –psychotherapeuten ggz-instellingen, Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

drs. GJ Bron-van den Berg, huisarts drs. M Bron, huisarts

prof. dr. JS Burgers, huisarts drs. PC Tieleman, huisarts, drs. EM Kristensen, huisarts drs. GS Stolk

drs. ZDG de Ruiter, huisarts en hun Praktijkondersteuners

GGZ drs. G. Sterrenburg, psychiater Zorggroep Psyzorg

(http://www.psyzorggorinchem.nl/index.php/deelnemende-praktijken/) Intervisiebijeenkomsten

met collega psychologen: drs. T. Tromp: 79063134025 AGB: 94005089/94057728 Psychologenpraktijk Tromp Nijmegen GZ
psycholoog • drs. E. Walgemoet: AGB: 94006272 • drs. L. Bal-Segers BIG: 59910679925 AGB:
94003166 Acta Nova te Tiel, drs. C. van Proosdij BIG 19056722016 psychotherapeut BIG 19056722025 gz psycholoog

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

huisarts of POH-GGZ (indicatiestelling, aanpassing duur behandeling) psychiater (consultatie,

medicatie en second opinion)

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Buiten kantooruren kunt u in geval van crisis zich melden bij de huisartsenpost en spoedeisende

hulp. De Huisartsenpost is geopend 's avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts, in het weekend en op

(erkende) feestdagen. Voor acute medische hulpvragen belt u direct met het centrale nummer van

de Huisartsenpost: (0183) 64 64 10 Centrale Huisartsenpost Gorinchem (0183) 64 64 10 Banneweg

57 4204 AA GORINCHEM U kunt alleen terecht na telefonisch overleg Bij afwezigheid door ziekte of

vakantie kunt u zich melden

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: deze afspraken zijn gemaakt tussen HAP en GGZ instelling Yulius

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg. Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Psycholoog Gorinchem heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis Achmea, UVIT, CZ_Ohra_DeltaLloyd, Menzis, DSW, De Friesland en Multizorg

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.psycholooggorinchem.nl/kosten/

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, de beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: http://www.psycholooggorinchem.nl/door-wie/

 1. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Klachten van cliënten kunnen mondeling, per telefoon, brief of e-mail direct met de behandelaar

worden besproken en zo mogelijk samen opgelost. Mochten beide partijen er niet uitkomen kan de

cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Psycholoog Gorinchem is

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologie en haar specialismen.

De klachtenfunctionaris van de NVGzP is Piet de Boer. U kunt hem in kantooruren mobiel bereiken

op nummer 06-81941801 of u kunt mailen via klachten@nvgzp.nl. Hij neemt dan binnen 2

werkdagen contact met u op. Post naar: P. de Boer, Kijfgracht 21, 2312 RX Leiden.

Link naar website: http://www.psycholooggorinchem.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Vanwege de inschrijving in het BIG-register, is het wettelijk tuchtrecht van toepassing zoals

beschreven en uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: https://www.bigregister.nl/overbigregister/maatregelen/

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: BLG Psychologen

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

 1. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 2. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psycholooggorinchem.nl

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Psycholoog Gorinchem is een solopraktijk. De telefonische aanmelding, de intake en behandeling geschieden alle via mw. drs. Karin (CM) Klop. De communicatie met de cliënt vindt plaats via contactformulier op de website, e-mail of telefonisch. Telefonische spreekuren op maandag en donderdag tussen 12.30 en 13.00 uur. Via het antwoordapparaat kunnen boodschappen worden ingesproken. Cliënten worden zo spoedig mogelijk teruggebeld. Na intake en diagnostiek bepaalt de behandelaar in overleg met de desbetreffende cliënt welke zorgprestatie en/of doorverwijzing voor de betrokkene geïndiceerd is.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

 1. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: drs. CM (Karin) Klop

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn, 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Er zijn geen andere behandelaren betrokken bij het diagnostisch proces.

 1. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: drs. CM (Karin) Klop

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn, 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: drs. CM (Karin) Klop

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn, 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Het beloop van de behandeling wordt bij Psycholoog Gorinchem gekenmerkt door een transparante communicatie. Tijdens de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Communicatie tussen behandelaar en cliënt is ook buiten de behandelkamer mogelijk. Via telefonische spreekuren en email zal indien nodig contact worden onderhouden.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: - bespreking

behandelplan - tussentijdse evaluatie - tevredenheidsonderzoek - bespreking van de uitkomsten

diagnostiek en ROM - eindevaluatie

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering

van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Aan begin van ieder consult, wordt de vorige sessie kort geëvalueerd. Daarnaast vindt standaard periodiek tussentijdse evaluatie (via ORS) halverwege de prestatie plaats. Uiteraard kan ook de cliënt het initiatief nemen tot het bespreken van voortgang, doelmatigheid of effectiviteit van de behandeling. Indien nodig zal evaluatie eerder dan halverwege plaatsvinden.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Mondeling na de intake, tijdens het beloop en afsluitend consult. Tevens wordt incidenteel het

digitaal tevredenheidsonderzoek via de CQiv-amb uitgevoerd.

 1. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

 1. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: CM Klop

Plaats: Gorinchem

Datum: 27 oktober 2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja