Privacy Verklaring

Psycholoog Gorinchem hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Jouw dossier

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Je rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt je ons verzoeken een eigen verklaring (je mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op je verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad, kunnen wij dit verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 

Geheimhouding

Wij hebben als GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jezelf of je kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met jou te bespreken.

Je rechten

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.         Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten, kunt je bellen of mailen met

drs. CM (Karin) Klop, Psycholoog Gorinchem, Lingsesdijk 13-a 0183 619 618 ppg@epraktijk.nl

Gorinchem, 23 mei 2018

 
IMG_0008
IMG_0040
IMG_0038