psycholoog gorinchem een brug naar beter

telefoon: 06 13 23 4270
4207AA Lingsesdijk 13-a Gorinchem

psycholooggorinchem@gmail.com

privacybeleid AVG

Privacy Statement van Psycholoog Gorinchem. Lees hoe de verwerking van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Drs. Karin Klop, gezondheidszorgpsycholoog BIG, biedt therapie en psychologische behandeling voor volwassenen in de Basis GGZ. Cognitieve Gedragstherapie en EMDR voor angst, depressie en trauma. Momenteel geen wachtlijst. Psycholoog Gorinchem is sinds 2005 in Gorinchem gevestigd en heeft geen contracten met Zorgverzekeraars, maar levert wel vergoede zorg. Uw verzekeraar moet tenminste 75% van de kosten vergoeden. Bij een restitutiepolis is de vergoeding 100%. De praktijk Psycholoog Gorinchem werkt samen met alle Huisatsen uit Gorinchem en omstreken.
Psycholoog Gorinchem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In het Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psycholoog Gorinchem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psycholoog Gorinchem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psycholoog Gorinchem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psycholoog Gorinchem de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht; gezondheid gegevens. Je persoonsgegevens worden door Psycholoog Gorinchem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 20 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psycholoog Gorinchem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Grondslag hiervoor: behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psycholoog Gorinchem de volgende persoonsgegevens van je vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht. Je persoonsgegevens worden door Psycholoog Gorinchem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Maximaal 20 jaar.  

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Psycholoog Gorinchem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (20 jaar).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Psycholoog Gorinchem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Onze externe softwareleverancier Evry maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Rechten omtrent je gegevens 

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op! 

Gorinchem, 18 november 2022